برای خرید تماس بگیرید

برای خرید تماس بگیرید

برای خرید تماس بگیرید

برای خرید تماس بگیرید

برای خرید تماس بگیرید

برای خرید تماس بگیرید

برای خرید تماس بگیرید

برای خرید تماس بگیرید

آفتاب آرانی متولد سال ۱۳۵۹ / طراح گرافیک

۱۳۷۹ شرکت در نمایشگاه بین المللی (تابلو های معرق)
۱۳۸۰ شرکت در نمایشگاهی در کاخ سعد آباد (تابلو معرق)
۱۳۸۵ نمایشگاه نقاشی دیجیتال پرینت گالری لورنزو .دبی
۱۳۸۶ نمایشگاه گروهی نقاشی و دیجیتال پرینت جمیرا ویلج . دبی
۱۳۹۱ نمایشگاه نقاشی خصوصی در شرکت ایما گرافیک . تهران
۱۳۹۷ / آذر . نمایشگاه نقاشی و ترکیب مواد گالری ایده . تهران
۱۳۹۷ / اسفند . نمایشگاه نقاشی گالری یاسمین . تهران

روزبه مدنی متولد سال ۱۳۵۴ / طراح گرافیک

۱۳۷۴ نمایشگاه گروهی ماسک های بزرگ خمیرکاغذ گالری سرو . تهران
۱۳۷۶نمایشگاه انفرادی نقاشی گالری برگ . تهران
۱۳۷۷ نمایشگاه گروهی هنر مفهومی کالری برگ . تهران
۱۳۷۹ / زمستان . نمایشگاه انفرادی حجم سازی گالری الهه . تهران
۱۳۸۱ نمایشگاه نقاشی طراحان آزاد . تهران
۱۳۸۵ نمایشگاه نقاشی دیجیتال پرینت و موشن گرافیک گالری لورنزو .دبی
۱۳۸۶ نمایشگاه گروهی نقاشی و دیجیتال پرینت جمیرا ویلج . دبی
۱۳۹۱ نمایشگاه نقاشی دیجیتال پرینت خصوصی در شرکت نماد گویا . تهران
۱۳۹۷ / آذر . نمایشگاه نقاشی و ترکیب مواد گالری ایده . تهران
۱۳۹۷ / اسفند . نمایشگاه نقاشی و مجسمه گالری یاسمین . تهران