نگارخانه الهی برتر استانهای کشور

انتخاب نگارخانه الهی به عنوان نگارخانه برتر استانی در یازدهمین جشنواره تجسمی فجر

نگارخانه الهی، به عنوان نگارخانه برتر استانی کشور برگزیده شد

نگارخانه الهی در یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر به عنوان نگارخانه برتر استانی انتخاب شد